All for Joomla All for Webmasters

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your message.
Invalid Input


Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
1. Koolitusele registreerumine
1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (http://marikool.eu/), e-posti teel (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) või telefoni teel (5183447) ning koolituskeskuses kohapeal: Pargi 27, Jõhvi.
1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) või telefoni teel (5183447).
2. Koolitusgrupi komplekteerimine
2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri ning osalejatega sõlmitakse õppelepingud.
2.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses registreerimislehe. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga.
2.4. Kui koolitataval ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada telefoni teel.
2.5. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on sõlminud õppelepingu, tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel.
Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
1. Õppija võetakse Marikool MTÜ kursusele isiklikusooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Koolitusele vastuvõtmisel sõlmitakse koolituskeskuse esindaja ja õppijavõi klientfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
2. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
3. Õppija on lõpetanud Marikool MTÜ valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami.
4. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Marikool MTÜ tunnistuse.
5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus tagasisidelehe.
6. Õpilaste väljaarvamine koolituselt toimub juhtimisorgani otsusega järgmistel alustel:
õpilane rikub süstemaatiliselt koolis korda, paneb toime huligaansuse või mõne muu sarnase teo;
õppemaksu mittetasumise juhtudel.
Õppija õigused ja kohustused
1. Õppijal on õigus:
saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
kasutada muid õppelepinguga sätestatud õigusi;
saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.
2. Õppija on kohustatud:
tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
olla korrektne ja heatahtlik kõigi teiste õpilaste, õpetajate ning koolis viibivate isikute suhtes, käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
3. Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.
Väljastatavad dokumendid
1. Igale täiendkoolituses osalejale väljastatakse tõend või tunnistus.
2. Tõendi väljastamise kord:
koolituses osalemise eest väljastatakse koolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.
3. Tunnistuse väljastamise kord:
tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
4. Tunnistuse/tõendi allkirjastab koolituskeskuse tegevjuht või koolitusjuht.
5. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat (lisatasu eest).

 

     Мы находимся

        Jõhvi, Rakvere 3А, E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  Telefon: 5183447