All for Joomla All for Webmasters
 • MTÜ Marikool отмечена в 2020 году языковой инспекцией, за хорошую организацию и проведения курсов на категории A2, B1, B2

  MTÜ Marikool отмечена в 2020 году языковой инспекцией, за хорошую организацию и проведения курсов на категории A2, B1, B2

  подробнее...

 • MTÜ Marikool

  MTÜ Marikool

  организует курсы подготовки к сдаче экзаменов по эстонскому языку на категории А2, В1, В2.
  За три года мы подготовили к сдаче экзамена более 120 человек. Процент успешной сдачи экзаменов — 93%. Это отличный результат.
  Можно придти на пробный день, чтобы посмотреть, как проходят занятия и какая атмосфера создана в группах.
 • Наши преподаватели

  Наши преподаватели

  носители эстонского языка Liivi Kask, Kalev Salumets, известные в нашем регионе.

  По оценке наших студентов, которые принимали участие в различных проектах по изучению эстонского языка, отметили, что уровень преподавания наших учителей находиться на очень высоком уровне. На занятиях создается очень комфортная обстановка, что позволяет расслабиться и перестать стесняться (для многих людей это очень важно).
 • Предприятия, которые прошли и успешно сдали экзамены на категорию в MTÜ Marikool — строительный магазин Espak Jõhvi, клуб Ahtme (Горняк), персонал детского дома Kohtla-Nõmme.

slide4 2020

                                                                                                     

Õppekava

Koolitaja                     MTÜ Marikool           

Registrikood               80392267

Aadress                       Nooruse tn 5a-14, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41532

Kodulehekülg              http://marikool.eu

Telefon                       + 372 5183447

KURSUSE NIMETUS: IT tugiisik

Õppekeel: vene

ÕPPEKAVARÜHM: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Kutseala: IT süsteemid ja teenused

KURSUSE KESTUS: 156 akadeemilist tundi, sh 103 akadeemilist tundi teooria, 50 akadeemilist tundi praktika ja 3 tundi iseseisev töö.

KURSUSE KORRALDAJATE EESMÄRK: võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks IT tugiisikuna.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes õppija:

 1. kasutab erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid, järgib protseduurireegleid;
 2. tunneb arvuti ehitust ning väliseid seadmeid;
 3. töötab juhendamisel IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena;
 4. saab aru arvuti operatsioonisüsteemide (Windows ja Linux) tööpõhimõtetest;
 5. kasutab rakendustarkvara, paigaldab ja haldab juhendite alusel tööjaamade tarkvara;
 6. haldab juhendi alusel IT-süsteemide riistvara;
 7. haldab juhendi alusel arvutivõrke ja võrguseadmeid.        

                              

VASTAVUS KUTSESTANDARDILE

Õppekava on koostatud lähtudes IT tugiisiku kutsestandardist, tase 3.

KURSUSE PROGRAMM

Mooduli nimetus Maht Õpiväljundid

Arvuti riistvara

1.            Arvuti arhitektuur ja komponendid

Arvuti ehitus

•             Arvutite eriliigid

•             Arvutite arhitektuur

•             Arvutitega seotud standardid

Arvuti komponendid

•             Toiteplokk

•             Protsessor

•             Mälu

•             Massmälu

•             Videokaart

•             Siinid, pordid ja kaablid

•             Laienduskaardid

•             Korpus

2.            Arvuti välisseadmed

Arvuti perfeeriaseadmed

•             Printer

•             Monitor

•             Klaviatuur ja arvutihiir

•             Multimeediaseadmed

8 tundi

Õppija korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks;

paigaldab juhendamisel tööjaamadesse sobivad komponendid ja lisaseadmed; tuvastab testimisel IT-süsteemide riistvara tõrke kasutades tehnilisi vahendeid;

lahendab etteantud protseduuride alusel lihtsamad juhtumid.

Süsteemi- ja rakendustarkvara

 1. Operatsioonisüsteemide alused

Operatsioonisüsteem

•             Operatsioonisüsteemide olemus ja tööpõhimõte

•             Operatsioonisüsteemide liigid ja nende erinevus

•             Operatsioonisüsteemide versioonid ja nende litsentseerimine

•             Windowsi ja Linuxi operatsioonisüsteemide võrdlus

•             Vabavara mõiste

Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus (Windows ja Linux)

•             Paigaldus

•             Riistvaradraiverite seadistamine

•             Juurdepääsuõiguste seadistamine

•             Failide ja printerite jagamine

2.            Operatsioonisüsteemide hooldus, seire ja diagnostika

•             Käivitumisprotsess

•             Vigade seire ja diagnostika

•             Haldusvahendid

•             Kaughaldus

•             Uuendamine

•             Varundamine

•             Turve

3.Rakendustarkvara olemus ja paigaldamine

•             Rakendustarkvara eesmärk

•             Rakendustarkvara nõuded

•             Litsentseerimine

•             Paigaldusprotsess

•             Paigalduse automatiseerimine

20 tundi

Õppija tunneb süsteemi- ja rakendustarkvara erinevusi ja kasutusvaldkondi lähtudes tarkvara olemusest;

tunneb baastasemel dokumenteerimiseks sobivat rakendustarkvara ja selle jaotamise võimalusi;

seadistab tööjaamad juhendi alusel;

testib tarkvara toimimist juhendi alusel;

automatiseerib korduvaid haldustegevusi juhendi alusel.

Arvutivõrgud

Arvutivõrkude topoloogia

•             Üldmõisted

•             Võrguprotokollid

•             Standardid (OSI mudel, võrgustandardid)

•             Traadiga ja traadita võrguühendused

•             Internetiühendus

Võrguseadmed

•             Kliendid, serverid

•             Kommutaator

•             Ruuter

•             NAT seade

•             Tulemüür

Võrguteenused        

•             DHCP ja DNS

•             Domeeniteenus

•             Veebiserver

•             Võrguühenduste ja teenuste diagnostika

8 tundi

Õppija mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;

paigaldab kohtvõrgu komponente (sh kaableid) võttes aluseks võrgu paigaldusreeglid;

seadistab juhendi alusel võrguühendusi ja -seadmeid lähtuvalt arvutivõrgule esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest;

dokumenteerib juhendi alusel võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused kasutades arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid;

teostab juhendamisel kohtvõrgu seiret.

IT süsteemide ja teenuste kasutajatugi

1.            Kasutajatugi ja diagnostika

•             Kasutajatoe tööpõhimõte

•             Riistvara probleemide tuvastamine

•             Tarkvara probleemide tuvastamine

•             Tööriistad diagnostikaks

•             Ohutustehnika ja töövõtted

2.            IT toe osutamine

•             ServiceDesk

•             Intsidentide haldus

•             Probleemide haldus

•             Konfiguratsiooni haldus

•             Muudatuste haldus

•             Versioonihaldus

8 tundi

Õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid IT tugiisiku ametikohast lähtuvalt organisatsiooni eesmärkide elluviimisel;

tunneb IT-taristu ülalhoiu põhimõtteid;

järgib klienditeeninduse head tava töös klientidega.

Praktika 16 tundi

Õppija osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises;

paigaldab IT-süsteemide komponente ja lisaseadmeid;

tuvastab tõrgete korral mittetoimivad IT-süsteemi komponendid;

komplekteerib tööjaamu vastavalt juhendile;

nõustab kasutajat tarkvara kasutamisel baastasemel;

dokumenteerib juhendi alusel võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused kasutades arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid;

kasutab juhendamisel võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi.

Õppimisoskuse moodul 18 tundi

Õppija teab, milline õppija ta on ja oskab teadlikult õppida.

Õppija orienteerub tööturus ja teab tänase tööturu nõudmised.

Õppija oskab tööotsingu teostada.

HINDAMISKRITEERIUMID

Koolituse tulemuslikkuse hindamine toimub koolituse osaleja, koolituse korraldajate ja vajadusel kutseeksami komisjoni poolt.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum auditoorse töö jaoks ja arvutiklass asuvad aadressil Ehitajate 2, Kohtla-Jarve. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm), õppematerjale ning töövahendeid.

Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

Õpperuumide kõrval on olmeruumid (WC), mida kursuslastel on võimalik kasutada. Õpperuumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik kes on läbinud koolipoolse vestluse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal. Sihtrühmaks on need, kes soovivad töötada IT süsteemide spetsialistina (IT tugiisikuna) või täiendada vastavaid oskusi.

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast IT tugiisiku õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist (test ja vestlus). Samuti peab õppija koolitusel kohal viibima vähemalt 80% tunde ja sooritama iseseisva töö.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Lõpetamisel väljastatakse Marikooli tunnistus koos õiendiga.

KOOLITAJA

Olga Popova

Olga on IT kutseõpetaja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. Ta on kvalifitseeritud IT-süsteemide spetsialist Tase 4 (EUCIP Certificate №103001). Tal on pikaajaline täiskasvanute koolitamise kogemus nii taseme- kui ka täiendõppes:

2008-2011a.a. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses teostus Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” raames Arvutiteenindamise erialaõpe. Olga koostas õppekavad ja töötas lektorina, viis läbi kokku 240 õppetundi projektis.

Projekt №1.301-0197 “Keskealiste ja madala konkurentsivõimega töötute integratsioon tööturule Kohtla-Järve regioonis 2006-2008”, lektor, infotehnoloogia kutseõpetaja - 240t.

Olga on läbinud täiendkoolitusi järgmistes valdkondades: programmeerimine koolis, nutiseadmete kasutamine õppetöös, programmeerimise erikursus, andmebaasipõhiste ASP.NET veebirakenduste arendamine, jne.


Õppekava kinnitatud: 01.03.2016

     Мы находимся

        Jõhvi, Rakvere 3А, E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  Telefon: 5183447