All for Joomla All for Webmasters
 • MTÜ Marikool отмечена в 2020 году языковой инспекцией, за хорошую организацию и проведения курсов на категории A2, B1, B2

  MTÜ Marikool отмечена в 2020 году языковой инспекцией, за хорошую организацию и проведения курсов на категории A2, B1, B2

  подробнее...

 • MTÜ Marikool

  MTÜ Marikool

  организует курсы подготовки к сдаче экзаменов по эстонскому языку на категории А2, В1, В2.
  За три года мы подготовили к сдаче экзамена более 120 человек. Процент успешной сдачи экзаменов — 93%. Это отличный результат.
  Можно придти на пробный день, чтобы посмотреть, как проходят занятия и какая атмосфера создана в группах.
 • Наши преподаватели

  Наши преподаватели

  носители эстонского языка Liivi Kask, Kalev Salumets, известные в нашем регионе.

  По оценке наших студентов, которые принимали участие в различных проектах по изучению эстонского языка, отметили, что уровень преподавания наших учителей находиться на очень высоком уровне. На занятиях создается очень комфортная обстановка, что позволяет расслабиться и перестать стесняться (для многих людей это очень важно).
 • Предприятия, которые прошли и успешно сдали экзамены на категорию в MTÜ Marikool — строительный магазин Espak Jõhvi, клуб Ahtme (Горняк), персонал детского дома Kohtla-Nõmme.

slide4 2020

                                                                                    

Õppekava

Koolitaja                     MTÜ Marikool           

Registrikood               80392267

Aadress                       Nooruse tn 5a-14, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41532

Kodulehekülg              http://marikool.eu

Telefon                       + 372 5183447

KURSUSE NIMETUS: Täispuidust mööbli valmistaja

Õppekeel: eesti/ vene

ÕPPEKAVARÜHM: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Mööbli tootmine

KURSUSE KESTUS: 182 akadeemilist tundi, s.h. 97 akadeemilist tundi auditoorne töö, 85 akadeemilist tundi praktika.

KURSUSE KORRALDAJATE EESMÄRK: võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks mööblitööstusettevõtetes.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes õppija:

1) väärtustab oma kutseala, arendab oma kutseoskusi ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest mööblitootmise valdkonnas;

2) töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides täispuitu materjale nii käsitööriistadega kui erinevatel puidutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;

3) valmistab täispuidust mööbli järgides ettenähtud tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid;

4) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

                                        

VASTAVUS KUTSESTANDARDILE

Õppekava on koostatud lähtudes Tisleri, tase 3 kutsestandardist.

Õppekava planeerimisel ja koolituse korraldamisel arvestame, et tisleri kohustuslikud kompetentsid on:ettevalmistustööd puidu või puidupõhiste materjalide töötlemiseks, Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel; puidu või puidupõhiste materjalide töötlemine käsitööriistadega, sh pneumoja elektriliste käsitööriistadega; lihtsamate puidust või puidupõhistest materjalidest toodete koostamine; puidu või puidupõhistest materjalidest detailide pealistamine; mööbli ja puittoodete viimistlemine.

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID

TEOORIA Teema
1 Tööohutuse nõuded ja esmaabi
2

Materjaliõpetus

-põhilised puidu liigid mööbli valmistamiseks

-mööbli furnituur

-liimid ja lakid

3

Tehniline joonestamine

-nõuded joonistele

-lihtsate eskiiside koostamine

-kolmvaate joonestamine                                                                          

4

Käsitööriistad  

-käsisaed ,höövlid , peitlid , puidu liigid,lihvmaterjalid

-Elektrikäsitööristad ( saed , trellid ,höövlid , freesid , lihvmasinad )

-pneumo käsitööristad

5

Puimaterjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia

-märkimine , tükeldamine , pikikiudu , saagimine ,baaspinna hööveldamine ,mõõtu hööveldamine , seotiste valmistamine , lihvimine                                  

6

Puidu seotised  

-servseotised , jätkseotised , raaminurkseotised , kasti nurkseotised , T-seotised, profiildetalide seotised                                                                                                 

7

Puidutöötlemise pingid  

-üldandmed puidutöötlemispingidest

-ketassaagpingid

-lintsaag

-höövelpingid

-freespingid

-puurpingid

-lihvpingid

-treipingid                                                                  

8

Puidu masinatöötlemise tehnoloogia

-järkamine

-baaspinna hööveldamine

-musttoorikute väljasagimine

-mõõtu hööveldamine ja saagimine

-seotiste valmistamine

-lihvimine                                                                

9

Puitkilpide liimimise tehnoloogia          

-kilbi toorikute ettevalmistsmine

-toorikute liimimise protsess                                                          

10

Puidu viimistlusmaterjalid ja tehnoloogia    

-spoonide liigid ja kasutusalad

-lakid , õlid ja polituurid

-viimistlimise tehnoloogia                                  

PRAKTIKA  
1

Puitmaterjali käsitsitöötlemine , seotiste valmistamine  

1.Saematerjali järkamine , märkimine ja pikikiudu sagimine

2. Baaspinna hööveldamine ja mõõtu hööveldamine

3. Seotiste valmistamine          

2

Puitmaterjalide masinatöötlemine  

1.Saematerjali valik ja tükeldamine

2. Baaspinna hööveldamine

3. Paksusmasinal hööldamine

4. Kilbilipide lõikamine

5. Lippide sobitamine kilbiks

6. Kilbilimimine

7. Kilbi töötlemine paksusmasinal

8. Kilbi mõtusaagimine saagpingil

9. Tüübliavade purimine

10. Kilbi servade freesimine

11. Kilpide lihvimine

12. Mööblieseme kokkupanek

3 Puitkilpide liimimine ja töötlemine                                                                     
4

Viimistlustööd    

 1. Toonimine , õlitamine , lakimine

       2.     Vaelihmine

       3. Löplik viimistlemine

 1. Furnituuri paigaldamine                                                                  

ÕPPIMISOSKUSE

MOODUL

ENESEANALÜÜS JA ÕPPIMISVÕIMALUSED

TÖÖTURG JA TÄNASE TÖÖTURU NÕUDMISED

TÖÖOTSINGU OSKUSE ARENDAMINE LÄBI OMA VÕIMALUSI JA HUVISID

HINDAMISKRITEERIUMID

Koolituse tulemuslikkuse hindamine toimub koolituse osaleja, koolituse korraldajate ja vajadusel kutseeksami komisjoni poolt.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum auditoorse töö jaoks ja arvutiklass asuvad aadressil Jõhvi Rakvere 3A. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm), õppematerjale ning töövahendeid.

Õpperuumide kõrval on olmeruumid (WC), mida kursuslastel on võimalik kasutada. Õpperuumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Praktikabaas asub aadressil Jõhvi, Jaama 8. See on tööstusala , kus on olemas järgmised tööstuspingid: Felder-K7, Bernardo TK 315F, BERNARDO HV 80 OSZI, DeWalt DW 721, Technic FC 1300.

Kõik meie poolt õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Ruumide pildid: http://marikool.eu/et/fotogalerie.html

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Õppima võib asuda põhiharidusega isik kes on läbinud koolipoolse vestluse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpilane demonstreerib õpingute vältel omandatud kompetentside saavutamist (testid ja vestlused). Samuti peab õppija koolitusel kohal viibima vähemalt 80% tunde ja sooritama iseseisva töö.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Lõpetamisel väljastatakse Marikooli tunnistus koos õiendiga.

KOOLITAJAD

Ljudmilla Toome

Hariduskäik:

1969-1973                   Kaasani industriaal-pedagoogiline tehnikum

                                     Tootmisõpetuse meister , ehitustehnik

Täiendkoolitus:

2005                           Tallinna Ülikool ,kutsepedagoogika , maht 160 t.

2005, 2006                 Grupitöö meetodite koolitus , maht 24t.

2008                           Tallinna Ülikool , maht 160t.

2012                           Uued meetodid aineõpetuses , maht 60t.

Töökogemus:

1973-1975                Ehitusvalitsus, toodejuhataja

1975-1988                 Kutsekeskkool nr.20 , tootmisõpetuse meister

1988-1991                 Kutseharidus Komitee ehitus-remondi valitsus -töödejuhataja

1991-1993                 Rendiettevõte „SI – REV „ , töödejuhataja

1993-1994                 AS „MT – EST „direktori asetäitja

1994-2002                 OÜ AJU , esimees

2002-2003                 AS SVS –L , meister

2003-2014                 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus , kutseõpetaja

Endel Toome

Hariduskäik:

1977                           Tallinna Ehitus – ja Mehaanikatehnikum

                                    ehitustehnik

1987                            Sillamäe Mäetehnikum

                                     mäetehnik

Täiendkoolitus:

1999                         Täiendõppekeskus TEAVE, täiendkoolitus kutseõpetajatele - 140 t.

1999                           Lahden ammatti – instituutti ( Soome ),

                                   "Kutsehariduse roll majanduse arengus " 38 t.

2002                          Tallinna Pedagoogikaülikool

                                  kutsepedagoogika – 1600t.

2003                         AS PE Konsult

                                   klassijuhataja roll ja oskused – 8 t.

2010                        Tallinna Tehnikaülikool, maht 16 tundi

                                     mööblijooniste koostamine

            

Töökogemus:

1975 -1978               Kutsekeskkool 20 , tootmisõpetuse meister

1978 – 1988               Viru kaevandus , läbindaja

1988 – 1991              Eesti Restauraator , müürsepp

1991 – 1995               Eesti Põlevkivi , tisler

1995 – 2001               Kohtla – Jarve Kutsekool , õpetaja

2001 – 2013                Jõhvi Kutsekeskkool , õpetaja

Õppekava kinnitatud: 01.03.2016

     Мы находимся

        Jõhvi, Rakvere 3А, E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  Telefon: 5183447